Linux – ściąga

Lista urządzeń podłączonych do portu USB
#lsusb

Ustawienie nazwy host

# hostnamectl set-hostname Your-New-Host-Name-Here
# hostnamectl set-hostname „Your New Host Name Here” –pretty
# hostnamectl set-hostname Your-New-Host-Name-Here –static
# hostnamectl set-hostname Your-New-Host-Name-Here –transient

 

// Sprawdzanie trasy do hosta

traceroute 217.117.136.1

//Kompresja i dekompresja plików

tar -zcvf nazwa.tar.gz folder-do-spakowania

Gdzie,

-z: Kompresja z użyciem gzip`a.
-c: Tworzenie archiwum (CREATE)
-v: wyświetlanie obecnego stanu na ekranie (VERBOSE)
-f: Nazwa spakowanego pliku (FILENAME)

// Rozpakowanie

tar -zxvf nazwa_archiwum.tar.gz

Gdzie:
-x rozpakowanie (extract)

// Rozpakowanie do innej lokalizacji

tar -zxvf nazwa_archiwum.tar.gz -C /jakas/inna/lokalizacja

„-cvzpf” pozwala na zachowanie oryginalnych uprawnień dla plików (perm/ACLs) i katalogów.

-p (–same-permissions, –preserve-premisions) – odtworzenie informacji o uprawnieniach plików (domyślnie dla superusera)

// Przydatne w chwili odtwarzania backupu dla jakiegoś programu, gdzie poszczególne dane/pliki powinny posiadać określone z góry uprawnienia.

// Pakowanie do zip

zip -r nazwa_archiwum.zip nazwa_folderu_do_spakowania

// Rozpakowanie zip’a

unzip nazwa_archiwum

// Odpytanie systemu o zainstalowane pakiety

rpm -qa

// Odinstalowanie pakietu

rpm -e

// Orzegladanie plikow w pak kernel

rpm -ql kernel

// Update pakietu

rpm -U

// Weryfikacja pakietu

rpm -V

// Sprawdzenie wersji jądra

uname -r

// Wyszukanie urzadzenia sbpcd w /dev

ls /dev | grep sbpcd

// Sprawdzenie katalogu pod zgledem wystepowania „typedef” i zapisanie do pliku

grep typedef /usr/include/* > typedef.out

// Zakonczenie procesu nr 123 ( -9 oznacza SIGKILL)

kill -9 123

// Proste wyszukanie pliku po nazwie lub jego części

locate nazwa pliku

// Logowanie do serwera i tworzenie bazy danych na serwerze MySQL

 mysql -h localhost -u root -p 
 create database nazwa_bazy;
 GRANT ALL PRIVILEGES ON nazwa_bazy.* TO nazwa_uzytkownika@localhost IDENTIFIED BY 'haslo_uzytkownika';

// Przeglądanie baz danych

 show databases;

// Informacje o interfejsach, sprawdzenie tras

ip addr
ip route

Więcej informacji o poleceniu „ip”

// Kopiowanie tekstu do PuTTY i z PuTTY

...z PuTTY
Wciskamy Shift i zaznaczamy tekst do skopiowania myszką, na naszym komputerze wklejamy kombinacją Ctrl+V

...do PuTTY
Z komputera kopiujemy standardowo (np. Ctrl+C) a w PuTTY wklejamy kombinacją Shift+Insert lub Shift+ "prawy klawisz myszy"

Wynik polecenia zapisany do pliku \/

ls -la >> nazwa_pliku.txt

Polecenie tr wykonuje prostą, ale użyteczną translacje jednego zestawu znakow na inny. Np. tr z opcją -d usuwa dane znaki. W tym przypadku usuwa znak powrotu „karetki” w pliku dosowym \/

tr -d '\015' < plik.dos > plik.linux

Zmienne środowiskowe \/

export NAZWA_ZM=Wartosc
np: PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:.
aby dołączyć nową wartość -> PATH="$PATH:/usr/games"